ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A
A
A
ŞRİFTİN NÖVÜ
San-Serif
Serif
ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ

Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondunun Nizamnaməsi

1. Ümumi müddəalar
1.1. “Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu” (bundan sonra – “Fond”) Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə, “Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa, digər qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq məhdudlaşdırılmayan müddətə yaradılan və Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində fəaliyyət göstərən qeyri-kommersiya təşkilatıdır.
1.2. Bu nizamnamə 24.04.2003-cü il tarixində 1103-Q1-1430 nömrə ilə dövlət qeydiyyatına alınmış “Azərbaycanda İnvestisiyaların Təşviqi və Məsləhət Fondu”nun yeni redaksiyada nizamnaməsidir.
1.3. Fond hüquqi şəxsdir. Fondun müstəqil balansı, banklarda hesabları, möhürü, ştampı, emblemi, sair rekvizitləri vardır.
1.4. Fondun Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi əsasında və bu Nizamnamə ilə nəzərdə tutulmuş məqsəd və vəzifələrini yerinə yetirmək üçün əmlakı vardır.
1.5. Təsisçi (təsisçilər) Fondun öhdəlikləri üçün, Fond isə təsisçinin (təsisçilərin) öhdəlikləri üçün məsuliyyət daşımır.
1.6. Fondun hüquqi ünvanı: Bakı şəhəri, Ü.Hacıbəyov küçəsi 40 (“Hökumət Evi”)
1.7. Fondun təsisçisi Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyidir.
2. Fondun fəaliyyətinin əsas məqsədi və vəzifələri

2.1. Fondun əsas məqsədi ölkə iqtisadiyyatının həm sektor, həm də region baxımından tarazlı inkişafına nail olunması və ölkədə, xüsusilə də regionlarda, yoxsulluğun azaldılması strategiyası çərçivəsində yeni iş yerlərinin açılması üçün investisiyaların cəlb edilməsi və Azərbaycandan xaricə ixracatın təşviqi ilə əlaqədar tədbirlərin həyata keçirilməsindən ibarətdir.
2.2. Öz məqsədinə nail olmaq üçün Fond:
• İşgüzar dairələrlə dövlət orqanları arasında dialoqun institutlaşdırılması istiqamətində iş aparır;
• Müntəzəm olaraq investisiya mühitinin təhlilini aparır və onun yaxşılaşdırılması ilə bağlı müvafiq təkliflər işləyib hazırlayır və hökumətə təqdim edir;
• İnvestisiyaların cəlb edilməsi və ixracatın təşviqi sahəsində xarici dövlətlərin təcrübəsinin təhlili və bu təcrübənin Azərbaycan Respublikasında tətbiq edilməsi ilə əlaqədar təkliflər hazırlayır;
• İnvestorlara yardım məqsədi ilə hüquqi şəxslərin təsis sənədlərinin hazırlanmasına və dövlət orqanlarında qeydiyyatdan keçirilməsinə köməklik edir;
• İnvestisiya mühitinə və özəl sektorun inkişafına təsir edə biləcək qanunvericilik aktlarının işgüzar dairələrdə müzakirə edilməsi işini təşkil edir;
• İnvestisiya layihələrinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə aidiyyatı dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanları ilə, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən diplomatik nümayəndəliklərlə, beynəlxalq maliyyə institutları ilə, habelə qeyri-hökumət və kommersiya təşkilatları ilə sıx əməkdaşlıq edir;
• İnvestorları cəlb edir və onlarla danışıqlar aparır;
• Ölkə iqtisadiyyatının prioritet sahə və sektorlarına investisiyalar qoymaq üçün Fonda müraciət edən şəxslərə hökumətdən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada güzəşt və imtiyazlar almaq məqsədi ilə köməklik edir;
• İnvestisiyalar və ixracat imkanları üzrə məlumat bazası yaradır və vaxtaşırı yeniləndirir;
• İnvestorlar üçün qanunvericilik toplusunu hazırlayır;
• İnvestorlara yardım məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatı barədə icmal məlumat toplusunu yaradır;
• Azərbaycan Respublikaslna investisiyaların cəlb edilməsi və ölkədə biznesin təşkili məqsədi ilə investorlar üçün konfranslar, seminarlar, işgüzar görüşlər təşkil edir;
• Yerli və xarici investorların müxtəlif xidmətlərlər, o cümlədən konsaltinq, hüquq və s. xidmətlərlə təmin olunmasına köməklik edir;
• İnvestorların üzləşdikləri problemlərin aradan qaldırılması üçün onlara köməklik göstərilməsi məqsədi ilə “Qaynar xətt” təşkil edir;
• Biznes-planların, investisiya layihələrinin hazırlanması üzrə təlim kursları təşkil edir;
• Azərbaycan biznesi üçün regional ticarət (ixrac) imkanlarını araşdırır;
• Müntəzəm olaraq Azərbaycandan məhsul və xidmətlərin ixracı üçün hüquqi rejimin təhlilini aparır və onun yaxşılaşdırılması ilə bağlı müvafiq təkliflər işləyib hazırlayır və hökumətə təqdim edir;
• Azərbaycandan məhsul və xidmətləri ixrac edən və ya etməyə planlaşdırılan iş adamlarına müvafiq məsləhət xidmətlərini göstərir;
• Azərbaycanda ixrac edənlərə potensial alıcıların müəyyənləşdirilməsində köməklik göstərir;
• “Azərbaycanda istehsal olunub” (“Made in Azerbaijan”) ticarət nişanının beynəlxalq səviyyədə təbliği məqsədi ilə Azərbaycanda və xaricdə ticarət sərgiləri təşkil edir və onlarda iştirak edir;
• Qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər fəaliyyət növlərini və tədbirləri həyata keçirir.

3. Fondun hüquqları

3.1 Fond bu Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş vəzifələrini yerinə yetirmək üçün aşağıdakı hüquqlara malikdir:
• Müqavilə və sazişlər bağlamaq, sifarişlər qəbul etmək;
• Filial və nümayəndəliklər açmaq;
Müxtəlif cəmiyyətlərə, ittifaqlara üzv olmaq və beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələr saxlamaq;
• Banklarda hesablar açmaq və hesablaşmalar aparmaq;
• Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada tədris kursları və tədris müəssisələri açmaq;
• Elmi müzakirələr, simpoziumlar, seminarlar, konfranslar və digər tədbirlər keçirmək;
• Elmi-kütləvi ədəbiyyat, toplular, kitablar, bülletenlər nəşr etmək;
• Qanunvericiliklə qadağan edilməyən və onun Nizamnamə məqsədlərinə uyğun olan təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq;
• Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş digər hüquqlardan istifadə etmək.

4. Fondun əmlakı və təsərrüfat fəaliyyəti

4.1. Fond Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qadağan olunmayan istənilən əmlaka malik ola bilər.
4.2. Fondun əmlakı aşağıdakı mənbələrdən əmələ gəlir:
• Təsisçinin (təsisçilərin) qoyduğu vəsaitdən;
• Könüllü verilən vəsait və ianələrdən, Nizamnamədə nəzərdə tutulan fəaliyyət nəticəsində əldə edilən mədaxildən;
• Qrantlardan;
• Qanunla qadağan olunmamış digər mədaxildən.
4.3. Fondun təsisçisinin (təsisçilərinin) və digər şəxslərin Fonda verdikləri əmlak və əmlak üzərindəki hüquqlar (icarə, əvəzsiz istifadə və s.) Fonda məxsusdur.
4.4. Fond öz əmlakından yalnız Himayəçilik Şurasının razılığı əsasında və Fondun Nizamnaməsində göstərilən məqsədlər üçün istifadə edə bilər.
4.5. Fond öz əmlakından istifadə haqqında hesabatları hər növbəti ilin dördüncü ayından gec olmayaraq mətbuatda dərc edir.
4.6. Fondun maliyyə vəsaitlərindən əməyin ödənilməsi, fəaliyyət predmetinə daxil olan işlərin görülməsi, habelə zəruri ehtiyacları üçün vəsait ayrılır.
4.7. Fondun maliyyə ili yanvar ayının birindən başlayır və həmin ilin 31 dekabrında başa çatır.

5. Fondun rəhbər orqanları və səlahiyyətləri

5.1. Fondun ali idarəetmə orqanı təsisçi (onun nümayəndəsi) tərəfindən təşkil olunan Himayəçilik Şurasıdır. Himayəçilik Şurasının 15 nəfərdən 55 nəfərə qədər üzvü ola bilər. Himayəçilik Şurasının üzvləri Fondun təsisçisi (onun nümayəndəsi) tərəfindən 3 (üç) il müddətinə seçilirlər və geri çağırılırlar.
5.2. Fondun Himayəçilik Şurasına yeni üzvlər yalnız Fondun Himayəçilik Şurasının bütün üzvlərinin razılığı ilə qəbul edilir.
5.3. Himayəçilik Şurası:
5.3.1. Fondun fəaliyyətinin ümumi istiqamətlərini müəyyən edir;
5.3.2. Fondun proqramlarını təsdiq edir və onların həyata keçirilməsinə nəzarət edir;
5.3.3. Fondun Prezidentini seçir və vəzifədən geri çağırır;
5.3.4. Fondun Prezidentinin təqdimatı əsasında Fondun Vitse-Prezidentini seçir və vəzifədən geri çağırır;
5.3.5. Fondun Prezidentinin hesabatlarını qəbul edir;
5.3.6. Fondun filiallarının və nümayəndəliklərinin açılması barədə qərar verir, onların əsasnamələrini təsdiq edir;
5.3.7. Fondun təsərrüfat cəmiyyətlərinin təsis olunması və ya Fondun hər hansı təsərrüfat cəmiyyətində iştirakı barədə qərar verir;
5.3.8. Fondun mənafeyi, onun Nizamnamə məqsədləri tələb edən hallarda Fondun Nizamnaməsinə dəyişiklik və əlavələr edir;
5.3.9. Fondun yenidən təşkili və ləğv olunması barədə qərar qəbul edir.
5.4. Nizamnamənin 5.3-cü maddəsinin 5.3.8-ci və 5.3.9-cu bəndlərində göstərilən məsələlərə dair qərarlar Fondun Himayəçilik Şurasının üzvlərinin 3/4-dən çoxunun razılığı ilə qəbul edilir. 5.5. Nizamnamənin 5.3-cü maddəsinin 5.3.8-ci və 5.3.9-cü bəndlərində göstərilən məsələlər istisna olmaqla digər məsələlər üzrə qərarlar Fondun Himayəçilik Şurasının müəyyən etdiyi qaydada qiyabi səsvermə qaydasında qəbul oluna bilər. Fondun Himayəçilik Şurası üzvlərindən biri həmin məsələ barədə qiyabi səsvermə keçirilməsinə etiraz etdikdə səsvermə əyani keçirilməlidir.
5.6. Fondun Himayəçilik Şurasına sədr rəhbərlik edir. Fondun Himayəçilik Şurasının sədri Himayəçilik Şurasının üzvləri sırasında 3 (üç) il müddətinə Himayəçilik Şurasının üzvlərinin 3/4- dən çoxunun razılığı ilə seçilir. Hər hansı bir səbəbdən Himayəçilik Şurasının sədrinin səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verildikdə Himayəçilik Şurasının sədri növbədənkənar qaydada da seçilə bilər.
5.7. Fondun Himayəçilik Şurasının qərarları onun bütün üzvlərinə elan edilir. Qərarlar Fondun Himayəçilik Şurasının sədri tərəfindən imzalanır.
5.8. Himayəçilik Şurasının iclasları ildə iki dəfədən az olmayaraq keçirilir.
5.9. Fondun idarəetmə orqanı Himayəçilik Şurası tərəfindən təşkil olunan İdarə Heyətidir. İdarə Heyətinin 3 nəfərdən 7 nəfərə qədər üzvü ola bilər. İdarə Heyətinin üzvləri Fondun təsisçisinin təqdimatı əsasında Himayəçilik Şurası tərəfindən 1(bir) il müddətinə seçilirlər və geri çağırılırlar. 5.10. İdarə Heyəti:
5.10.1. Fonda vəsaitlərin daxil olmasına və xərclənməsinə nəzarət edir;
5.10.2. Fondun auditorunu müəyyən edir və onun hesabatlarını qəbul edir;
5.10.3. Fondun idarə aparatının strukturu, ştat cədvəli və xərclər smetasını təsdiq edir;
5.10.4. Fondun əmlakından istifadə edilməsi barədə dərc edilməli olan hesabatları təsdiq edir; 5.10.5. Fondun fəaliyyəti ilə bağlı təşkilati məsələlər üzrə qərar qəbul edir və Himayəçilər Şurası tərəfindən verilmiş digər səlahiyyətləri həyata keçirir
5.11. Fondun İdarə Heyətinin qərarları Heyət üzvlərinin yarıdan çoxunun razılığı ilə qəbul olunur. 5.12. Fondun İdarə Heyətinə sədr rəhbərlik edir. İdarə Heyətinin sədri İdarə Heyəti üzvləri sırasında 1 (bir) il müdddətinə Himayəçilik Şurasının üzvləri tərəfindən seçilir. Hər hansı bir səbəbdən İdarə Heyəti sədrinin səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verildikdə İdarə Heyətinin sədri növbədənkənar qaydada da seçilə bilər.
5.13. İdarə Heyəti mütəmadi olaraq Himayəçilik Şurasına öz fəaliyyəti barədə hesabat verir. 5.14. İdarə Heyətinin iclasları 3 (üç) ayda bir dəfədən az olmayaraq keçirilir.
5.15. Fondun Prezidenti Himayəçilik Şurası tərəfindən 3 (üç) il müddətinə vəzifəyə təyin edilir və vəzifədən azad edilir. Prezident Fondunun təsisçisi və ya digər üçüncü şəxs ola bilər. Fondun Vitse-Prezidenti Fondun Prezidentinin təqdimatı əsasında Himayəçilik Şurası tərəfindən 3 (üç) il müddətinə vəzifəyə təyin edilir və vəzifədən azad edilir.
5.16. Fondun Prezidenti:
5.16.1. Himayəçilik Şurası ilə razılaşdırmaq Fondun vəsaitləri üzərində sərəncam verir; 5.16.2. Fondun Baş mühasibini və idarə aparatının işçilərini işə qəbul edir və işdən azad edir; 5.16.3. Konkret layihələr üzrə donorların vəsaiti hesabına işə cəlb olunanlarla əlaqədar donorlarla müvafiq razılaşma imzalayır;
5.16.4. Fondun proqramlarının direktorlarını və əlaqələndiricini təyin edir;
5.16.5. Fondun yanında məsləhətçi-ekspert qruplarını yaradır və üzvlərini təyin edir;
5.16.6. Fondun adından müqavilələr bağlayır;
5.16.7. Fondun proqramlarının layihələrinin hazırlanmasını və / və ya hazırlanmış layihələrin ekspertizasını təşkil edir, hazır layihələri Fondun Himayəçilik Şurasının təsdiqinə verir və təsdiq olunmuş layihələrin həyata keçirilməsini təmin edir;
5.16.8. Fondun vəsaitlərinin xərclənməsi barədə hesabatlar hazırlayır və Fondun Himayəçilik Şurasının təsdiqinə verir;
5.16.9. Fondun proqramlarının yerinə yetirilməsi vəziyyəti barədə Fondun Himayəçilik Şurasına vaxtaşırı hesabatlar verir.

6. Fondun Nizamnaməsinin dəyişiklik edilməsi qaydası

6.1 Fondun Nizamnaməsinə dəyişiklik Fondun Himayəçilik Şurasının qərarı ilə edilir.

7. Fondun yenidən təşkili və ləğv edilməsi

7.1. Fond yalnız qanunla yol verilən hallarda və qaydada Fondun Himayəçilik Şurasının üzvlərinin 3/4 -dən çoxunun razılığı ilə yenidən təşkil (birləşmə, qoşulma, bölünmə, çevrilmə) oluna bilər.
7.2. Fond Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 116.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan hallarda məhkəmə tərəfindən ləğv edilir. Fondun ləğv edilməsi barədə Fondun özü tərəfindən məsələ qaldırmaq Fondun Himayəçilik Şurasına məxsusdur.
7.3. Fondun ləğv edilməsi Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə əsasən həyata keçirilir.
7.4. Fondun ləğv edilməsindən sonra onun qalan əmlakı Fondun Himayəçilik Şurasının nəzarəti altında Fondun Nizamnaməsində göstərilən məqsədlərə sərf olunur.
7.5. Bu Nizamnamə ilə müəyyən edilməmiş digər məsələlər qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada həll edilir.
7.6. Gələcəkdə bu Nizamnamənin hər hansı müddəası qanunvericiliklə ziddiyyət təşkil edərsə qanunvericiliyin tələbləri əsas götürülür.